Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Aktivity projektu


„Inovace tří bakalářských studijních programů na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha – tvorba společného studijního základu v distanční formě studia“.

Poskytovatel podpory: ESF, Operační program Praha-Adaptabilita
Prioritní osa: Modernizace počátečního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33261
Období řešení: 1. listopad 2010 – 30. duben 2013.


Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. se dlouhodobě orientuje na vzdělávání dospělých a nabízí možnosti kombinované formy studia všech svých studijních programů. Trvalá je snaha o vytvoření co nejlepších podmínek kvalitního a efektivního studia lidem, kteří jsou plně ekonomicky aktivní, věnují se rodině, jsou společensky aktivní. Přesto ale chtějí na sobě pracovat, chtějí se dále vzdělávat a jejich motivací je získání vysokoškolského vzdělání. Nejvíce těchto studentů se je ve věku do 40 let, nezanedbatelné množství studentů jsou také studenti starší. Distanční forma studia je pro mnoho z nich velmi dobře akceptovatelná, protože maximálně zohledňuje reálné časové možnosti i studijní dovednosti dospělých zaměstnaných studentů a zároveň maximálně využívá jejich životních a pracovních zkušeností.


Cíl projektu:

Zásadním způsobem inovovat tři bakalářské studijní obory, akreditované a realizované na univerzitě v prezenční a kombinované formě studia. Inovace bude spočívat jak v obsahové aktualizaci, tak zejména ve výrazném metodickém zkvalitnění využitím technologie distančního vzdělávání a podpory eLearningem. Strategií univerzity je:

  • Vytvořit společný studijní základ vybraných tří bakalářských studijních programů – Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika a vychovatelství a Sociální a masová komunikace. Jedná se o obory, o které je dlouhodobě velký zájem ze strany dospělých zaměstnaných osob a zároveň je o absolventy těchto společenskovědních oborů zájem na pracovním trhu.
  • Připravit kompletně 1. ročník studia v distanční formě a připravit akademický sbor i administrativní zázemí k tomu, aby bylo možné, po ukončení projektu INOVADIS, navázat přípravou distančního studia také v dalších ročnících a v konečné verzi připravit k akreditaci alespoň jeden bakalářský studijní program v plně distanční formě studia podle VŠ zákona.

Dílčí cíle projektu:

 

  • Vyškolit tým 30 akademických pracovníků UJAK, kteří budou autory distančních studijních textů a působit v roli tutorů distančního studia;
  • Vyškolit akademické pracovníky problematice eLearningu a ve využívání LMS Moodle;
  • Vybudovat na UJAK samostatné pracoviště pro realizaci distančního studia a podporu studujících;
  • Vytvořit 19 studijních elektronických předmětů, metodicky zpracovaných podle technologie distančního vzdělávání (vč. testů, multimediálních prvků, interaktivního slovníku pojmů, prvků autoevaluace i externí evaluace apod.)

Pilotně ověřit realizaci distančního studia a kvalitu vytvořených studijních opor v akademickém roce 2011/12 a 2012/13 na celkem 150 studentech 1. ročníku všech tří studijních oborů.

Příprava distančního studia je velmi náročná finančně i personálně. Klade vysoké nároky na pedagogické kompetence akademických pracovníků, na řízení tohoto studia a na financování jeho přípravy a zavedení. Díky finanční podpoře Evropského sociální fondu z programu Praha – Adaptabilita bude moci Univerzita Jana Amose Komenského Praha realizovat a nabídnout  alternativní formu vzdělávání všem, kteří se chtějí vzdělávat, jsou dostatečně motivováni a jsou schopni převzít odpovědnost za své vzdělání.