Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Projektový tým

 

RNDr. Helena ZLÁMALOVÁ, CSc.
Manažerka projektu.
Řídí veškerou projektovou činnost, zajišťuje komunikaci s odborem Evropských projektů Magistrátu hl. m. Prahy, organizuje jednotlivé projektové aktivity, zpracovává monitorovací zprávy a zajišťuje podklady pro publicitu projektu.
Garantka přípravy distančního studia na UJAK.
Ve spolupráci s vedením univerzity a vedoucími jednotlivých dotčených kateder připravuje inovační změny vybraných studijních programů. Řídí a odborně garantuje přípravu pilotního studia, konzultuje metodiku distančního vzdělávání s autory studijních textů a tutory. Zajišťuje a odborně garantuje vzdělávání pedagogů, vybudování učebny distančního vzdělávání na UJAK. Zajišťuje a garantuje realizaci pilotního studia, včetně jeho komplexního hodnocení.

 

Ing. Kateřina LENDROVÁ
Finanční manažerka projektu.
Zajišťuje řízení finančních toků, kontroluje správné využívání přidělených prostředků, komunikuje s ekonomickým oddělením UJAK ve věci financování projektových činností a zajištění účetních operací.

 

Bc. Radek MEZULÁNÍK, Dis.
Správce LMS Moodle.
Poskytuje podporu autorům elektronických distančních studijních textů při tvorbě těchto textů, jejich umístění v elektronickém prostředí, inovacích a aktualizaci v průběhu pilotního studia. Studentům poskytuje podporu při práci v LMS Moodle, včetně umožnění vstupu do elektronického vzdělávacího prostředí.